සම්බන්ධවාචී ක්‍රියා විශේෂණ - 175

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Sambanbhawachee Kriya Wisheshana - සම්බන්ධවාචී ක්‍රියා විශේෂණ - Relative Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Relative Adverbs are so called because they are derived from the stems of relative pronouns. They not only modify verbs, adjectives or adverbs, but also join sentences. So they are sometimes called Conjunctive Adverbs. They are: Howwhenwherewhereaswhilewhy, ...

I cannot say how I found my way.

I’ll tell you when I am ready.

You will have to go where I tell you.

He was well educated, whereas his father could not read.

Ask him why he is so angry.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll