සමස් නිපාතය - 253

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasamaya Nipathaya - සමාසමය නිපාතය - Compound Preposition.


Notwithstanding.

එසේ තිබිය දී පවා / එතකදු වුවත් / එසේ තිබියදීත් / නොසලකා / නොසලකා හැර.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll