ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ - 216

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Prashnartha Lakuna - ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණ - Interrogation Mark. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Interrogative Mark or Note of Interrogation (Interrogation Point / Question Mark) is used after a word or a sentence asking a question.

What’s that got to do with it?

How do you spell magnificent?

The Interrogative Mark is not used:—

(a) After a polite request:

Will you please pass the sugar.

Would you mind posting this.

(b) When a question is asked in an indirect manner:

I asked him who his doctor was.

He wanted to know when he might go.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll