වරනැගීම - 103

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Waranangeema - වරනැඟීම - Conjugation.


කාලය (කාල භේදය), විධිය (ක්‍රියාවිධිය), ඒකවචන බහුවචන භේදය හා පුරුෂය හැඟවීමට, ක්‍රියා පදයක් ලක්වෙන සියලු ම වෙනස්කම්වලට කියනු/දෙනු ලබන නාමය/නම නම් වරනැඟීම යි/වේ.
{Conjugation is the name given to all the changes that a verb undergoes to denote time (Tense), manner (Mood), Number and Person.}

[(ඉදිරි / සියලුම) වරනැඟීම් ඉගෙන ගැනීමෙන්, ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඕනෑම කර්තෘකෙනෙක් සමඟ ඕනෑම කාලයකින් (කාල භේදයකින්) ඉතා නිවැරදිව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට බෙහෙවින් ම උපකාරී වේ.]

ප්‍රබල ක්‍රියා පදවල වරනැඟීම් හා දුබල ක්‍රියා පදවල වරනැඟීම් ලෙසින්, ඉංග්‍රීසියෙහි ප්‍රධාන වරනැඟීම් දෙකකි.
{There are two main Conjugations in English, that of Strong Verbs and that of Weak Verbs.}

ප්‍රබල ක්‍රියා පද හඳුනාගැනීම → ප්‍රබල ක්‍රියා පදවල අතීතකාලය සාදාගනු ලබන්නේ, ප්‍රබල ක්‍රියා පදයේ ප්‍රධාන ස්වර අකුර (ස්වරය) වෙනස්කිරීම මඟින් ය.
{Strong Verbs are those in which the past tense is formed by changing the main vowel of the present tense.}

Draw → Drew
Drink → Drank
Get → Got
Know → Knew
Sing → Sang
ආදී ලෙසිණි. {Etc.}

දුබල ක්‍රියා පද හඳුනාගැනීම → දුබල ක්‍රියා පදවල අතීතකාලය සාදාගනු ලබන්නේ, දුබල ක්‍රියා පදයේ වර්තමානකාල පදයට d, ed හෝ t එකතුකිරීම මඟින් ය.
{Weak Verbs are those in which the past tense is formed by adding d, ed or t to the present tense.}

Dance → Danced
Guess → Guessed
Mean → Meant
ආදී ලෙසිණි. {Etc.}

[(ඉදිරියේ දී ඇති) වරනැඟීම් ඉගෙන ගැනීම, ඕනෑම ක්‍රියාපදයක් ඕනෑම කර්තෘකෙනෙක් සමඟ ඕනෑම කාලයකින් (කාල භේදයකින්) ඉතා නිවැරදිව අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට බෙහෙවින් ම උපකාරී වේ.]

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll