කෙටි ඉර (යා ඉර / හයිපනය / සමාස විහ්නය) - 221

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Keti Ira - කෙටි ඉර - Hyphen. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Hyphen is a short dash used to join two words into a compound word.

Railway-station, hand-bill, shoe-lace, vice-chancellor, dog-biscuit, match-box, left-handed, under-sized, narrow-minded, open-hearted, book-case, re-arrange, pell-mell, …

It is also used to divide a word of more than one syllable at the end of a line. A word of only one syllable must not be divided.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll