දැට් ගැළපීම - 261

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Da(h)t Galapeema - දැ(හ්)ට් ගැළපීම - That-Agreement.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

When the Principal and Subordinate Clauses are joined by the conjunction that:

1. A Past tense in the Principal Clause is followed by a Past tense in the Subordinate Clause, expressed by might or should.

told him so that he might know.

He wrote it down so that he should not forget.

2. A Present Tense in the Principal Clause is followed by a Present Tense in the Subordinate Clause, expressed by may; or by a Future Tense.

The doctor gives us medicine that we may get well.

hope that he will come.

3. A Future Tense in the Principal Clause is followed by a Present Tense in the Subordinate clause.

will telegraph him so that he may know what to do.

We shall start early so that we may get there before dark.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll