දැට් ගැළපීම - 261

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Da(h)t Galapeema - දැ(හ්)ට් ගැළපීම - That-Agreement.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

When the Principal and Subordinate Clauses are joined by the conjunction that:

1. A Past tense in the Principal Clause is followed by a Past tense in the Subordinate Clause, expressed by might or should.

told him so that he might know.

He wrote it down so that he should not forget.

2. A Present Tense in the Principal Clause is followed by a Present Tense in the Subordinate Clause, expressed by may; or by a Future Tense.

The doctor gives us medicine that we may get well.

hope that he will come.

3. A Future Tense in the Principal Clause is followed by a Present Tense in the Subordinate clause.

will telegraph him so that he may know what to do.

We shall start early so that we may get there before dark.

අපිව Subscribe කරන්න!

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll