රාජකීයයෝ - 425

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

රාජකීයයන් - Royalty.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

One day a young prince was out practising archery with the son of his father’s chief vizier, when one of the arrows accidentally struck the wife of a merchant, who was walking about in an upper room of a house close by. The prince had aimed at a bird that was perched on the window-sill of that room, and had not the slightest idea that anybody was at hand, or he would not have shot in that direction. Consequently, not knowing what had happened, he and the vizier’s son walked away, the vizier’s son chaffing him because he had missed the bird.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll