නරකට එරෙහිව හොඳ - 406

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

භාවසන්නෝදාහරණ - Examples of Passages Paraphrased.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The good vs. The bad.

For every evil under the sun;
There is a remedy under the sun.
When unhappy try to find it;
If you cannot, never mind it.

Paraphrase.

Everything that is wrong can be put right. If you are unhappy, try to get rid of your unhappiness. If you can’t, don’t worry about it.

Here you see that repetition should be avoided. It is not necessary to say under the sun (= in the world).

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll