පදවිභාග වගුව - II - 322

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Padavibhaga Vaguva - II - පදවිභාග වගුව - II - Analyze in The Tabular Form - II

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

02. There was a small book-case in a recess at the furthest end of the room, and upon a little table there were some books which Isabella and Matilda had be6n reading with Madame Rosier.

No.
1.
2.
3.

Clause.
1. There was a small book-case in a recess at the furthest end of the room.
2. and upon a little table there were some books.
3. which Isabella and Matilda had be6n reading with Madame Rosier.

Kind of Clause.
1. Principal Clause.
2. Principal Clause, Coordinate to 1.
3. Adjective Clause qualifying ‘books’ in 2.

Connective.
1. –––
2. and.
3. which.

Subject.
1. a small books-case.
2. some books.
3. Isabella and Matilda.

Verb.
1. was.
2. were.
3. had been reading.

Object.
1. –––
2. –––
3. which.

Complement.
1. there.
2. there.
3. –––

Extension.
1. in a recess at the furthest end of the room (place).
2. upon a little table (place).
3. with Madame Rosier (manner).

Remarks:– The whole is a Compound Sentence.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll