විවිධ නිර්පුද්ගල යෙදුම් - 157

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Wiwidha Nirpudgala Yedum - විවිධ නිර්පුද්ගල යෙදුම් - Miscellaneous Impersonal Constructions. 


මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Is it possible that he is married?

It is necessary to buy a ticket of admission.

It is right that he should be praised.

How fortunate it was that the doctor was at home!

It is a pity I did not know this earlier.

What a good thing it is that you knew just where to find the letter!

It would not be fair to leave him out of the team.

It is a nuisance (= very troublesome) to have to walk all the way.

… …. …

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll