කර්තෘ පදය (කර්තෘ) - 292

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kathrupadaya - කර්තෘපදය - The Subject.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The subject may be a noun, a pronoun, or any word or words used in place of a noun.

1. A Noun.

Mother is calling you.

Giraffes arc very tall.

2. A Pronoun.

You are a little late.

We have caught a squirrel.

3. A Verbal Noun (or Gerund).

Smoking is unhealthy.

4. An Adjective used as a Noun.

The blind are to be pitied.

5. An Infinitive.

To walk all the way will tire you.

6. A Phrase.

Slow and steady wins the race.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll