මා ඉදිරියෙහි - වර්ණනාව - III - 488

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

වැණුම් උදාහරණ - III - Description - III

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

I see before me an army that has halted for the night. Below spreads a fertile valley, with barns, and summer orchards. Behind are the terraced sides of a mountain, steep in places and rising high, with broken rocks and clinging cedars. There are numerous camp-fires scattered near and far, some away up on the mountain, with shadowy forms of men and horses. And over all is the sky, far, far out of reach* studded with stars flashing out, the eternal stars.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll