අපේ අසල්වැසියා - 446

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අප අසල්වැසි - Our Neighbour.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Next door there lives an old gentleman, a bachelor, whose acquaintance I have made and who is very amusing. He is nearly blind, but doesn’t believe it, and walks boldly about everywhere. Twice he has stepped off our stone plan pier and fallen into a sea!

The other day the milkman who has a donkey in his cart was here delivering milk. The old man came out and was walking briskly into the donkey when a young man passing by seized him by the arm and pulled him back on to the pavement. The old gentleman got angry and shouted at him: ‘Do you think I want your impudent help ? I can see where I am going as well as anyone.’

Then after a few more angry words, he stepped out, and walked bang into the donkey.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll