“ටූ හැව්” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - ක්‍රියා නාමය - 134

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“To Have” Yana Kriyapadaya Waranangeema - “ටූ හැව්” යන ක්‍රියාපදය වරනැඟීම - Conjugation of the Verb “To Have” 


ක්‍රියා නාමය - Gerund.

Having = ක්‍රියා නාමය = ඉඳීම, ඉන්න එක (ඉන්නෙක); සිටීම, සිටින එක (සිටිනෙක); තිබීම, තිබෙන එක (තිබෙනෙක); සතුවීම, සතුවෙන එක; අයිතිවීම, අයිතිවෙන එක; ගැනීම, ගන්න එක; ...

{Having.}

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll