දෙය(ර්) - 352

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

දෙයා(ර්) - There.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

"1. There; There is (There are, was, were, has been, have been, had been, will be, would be, etc.) used to show that something (or someone) exists or happens; or In, at, to, into, or toward that place, position, stage, moment, or point:

There is a boy there.
There is a girl over there.
Stop there, where there is no grass.

"[# Over there means in a place a short distance away from you, or in another country:
The café is just across the road over there.
She got married some American and settled down over there.]"

2. Interjection - Used to express feelings such as relief, satisfaction, sympathy, or anger: 

There, now I can have some peace!
There, there! (Exclamation.)

Also note the following.

3. Contraction of there is = there's (Spoken English).

There's a couple of good reasons.

4. Negating the conjunction (and); Closest Subject Rule - The Subject closest to the verb is Singular.

There is a grasshopper and an ant.

5. Singular or Plural Subject.

There seems to be a bottle in the bag.
There seem to be bottles in the bag."

There vs. Have. [vs. = Vs. = Versus.]

There = Exists or Happens.
Have = To be in possession of. (Be in possession of.)

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll