කුක්කුරාත්මකථනයක් - 499

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ඇල්සේෂන් බල්ලෙකුගේ සුනඛාත්මකථනයෙන් - From the Autobiography of an Alsatian Dog.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

මගේ නම ලේඩි ඈන් (ඈන් ආර්යාව). මම ඉපදුණේ සහෝදර සහෝදරියන් හය දෙනෙකු සමඟ කූඩාරමක ය. මට ඔවුන්ගේ සියලු නම් මතක් කළ නොහැකි යි, නමුත් මගේ සහෝදරිය බ්ලැක් පර්ල් (කළු පර්ල්) සහ මගේ සහෝදර ඩැනීගේ නම් පමණක් මතක් කළ හැකියි. අපේ මව සමඟ සිටීමට අපට කුඩා අඳුරු කාමරයක් තිබූ අතර, ඔහේ පෙරලීමට හා සෙල්ලම් කිරීමට පිදුරු ගොඩක් තිබුණි. එසේම වෙහෙසට පත් වූ විට අපි එකිනෙකාට තුරුලු වී නිදා ගැනීමට ගියෙමු. නමුත් මම මගේ මේ අලුත් නිවසට එන විට එය මීට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් ය.

My name is Lady Ann. I was born in a kennel with six brothers and sisters. I cannot remember all their names, but only those of my sister Black Pearl and my brother Danny. We had a small dark room all to ourselves with our mother, and a lot of straw to roll about and play in. And when we were tired we went to sleep cuddled up to each other. But when I came to this new home of mine it was very different.

[Roll about = "To roll and forth or aimlessly around (some place or thing)."]
[Play in = "[for someone] to play the action of a game in a particular position or location."]

No smell of little dogs here, but a box to sleep in, and a carpet. Early in the morning I had a basin of lovely hot milk all to myself. For lunch I had a bowl of rice and meat. Now, I thought, Danny and Black Pearl are sure to rush out and gobble up my share too, so I ate as fast as I could, and then I tried to run away. But I felt so heavy inside that I rolled down the steps. I heard my mistress laughing at me and saying I was a greedy little dog.

I made up my mind that I would show them that 1 was something more than a greedy little dog, so I walked off to the front door and sat upon the mat. ‘I wish somebody would come along,’ said I to myself, ‘I’ll show them what I can do.’

Hardly had I said this when tramp tramp! I heard great footsteps. Never had I heard such a noise before. My hair stood on end, and then when I saw it was a fat man I just growled and made as much noise
as I could. Out ran my mistress. She didn’t laugh this time. She patted me and said : ‘You are a brave dog! Clever Lady, guarding your home. Just look at her quivering with anger!’ She didn’t know that I was frightened, not angry.

‘It’s the postman, Lady; you mustn’t bite him,’ she said to me. ‘Come inside now.’

‘Well, well,’ I thought, ‘I mustn’t let her think I’m afraid.’ So still growling I followed her into the bedroom.

It was cool and dark under the bed. But all at once I saw a dreadful sight. Just round the door was a dog, a black and brown one, with a fierce face and a long tail.

‘How dare you come to my house?’ I said. ‘I’ll frighten you as I did the postman.’ So I made my hair stand up. (It’s a trick I have. I can make it stand straight up along the top of my back.) And I growled and showed my teeth. But the nasty dog did exactly the same.

‘This won’t do,’ said I to myself, ‘I’ll give the creature a slap.’ So I very slowly crept up and gave it a good slap with my paw. But what I hit was a very hard paw, and it hurt me.

‘I’ll clear you out of this,’ I growled, and it snarled back at me. I rushed at it, and bang! it hit my nose such a blow that I cried. And what do you think my mistress did? She laughed and said: ‘You silly

Lady! Don’t you know that is a looking-glass you are striking. What you see is yourself, and not another dog.’

I was very much offended, so I just went off to the kitchen for a bone, so as not to think of that stupid mirror again.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll