ආඛ්‍යාතමය දිගුව හඳුනාගන්න - 305

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Akhyathamaya Diguva Handunaganna - ආඛ්‍යාතමය දිගුව හඳුනාගන්න - Distinguish the Extensions of the Predicate.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Point out the extensions of the predicate in the following sentences:—

1. Lose no time in doing bad.

2. Ring the bell gently once or twice.

3. I did not catch sight of you for a long time.

4. Over and over again I warned you not to speak to him.

5. I had a sharp pain just above the left temple.

6. The carpet is six feet four by three feet nine inches.

7. He argues better than any one else in the school.

8. This pen writes dreadfully smudgingly.

9. 1 could not sleep for thinking about my mother’s illness.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll