ලිපිය - VI - 374

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ලිපිය - VI - Letter - VI

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

C.o Dr. Ananda Rao,
Bijapur, 
November 6th, 1939.

My dear Srinivasa,

    The other day I promised to take you on my motorcycle to our cricket match at Hotgi next Saturday, — but I am sorry to say that something has gone wrong with the engine, and I am told that it will take a week to repair it. It is a great nuisance: not only can I not keep my promise to you, but I shall have to cut several classes and go by train. If you can do the same, please let me get a ticket for you, and do join me at the station at half-past nine.

Yours in haste,
Narayan Rao.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll