අසම්පූර්ණ ආඛ්‍යාතමය ක්‍රියාපද - 307

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Asampoorna Akyathamaya Kriyapada - අසංපූර්ණ ආඛ්‍යාතමය ක්‍රියාපද - Verbs of Incomplete Predication.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

In the sentences The tide rises, Sticks float, Birds sing, we have complete meaning. Such verbs as rise, float and sing, which express full meaning without an object, are called verbs of Complete Predication.

But there are other intransitive verbs which need some word or words to make complete meaning. Such verbs are called Verbs of Incomplete Predication. The verb To be is the commonest of these. Others are seem, appear, look, become, grow, live, feel, and the passive forms of make, appoint, elect, choose, crown and certain others.

The words They were, He looks, The water became, do not express full meaning. But if we add certain words, the meaning becomes clear. For example: They were wise, He looks tired, The water became
hot. In each of these sentences the completing word, — wise, tired, hot, — is called the Complement.

# Examples.

Breakfast is ready.

We shall be coming.

The sun appears to rise.

He is growing very tall.

America is becoming rich again.

It doesn’t seem right.

My brother was made (chosen, elected) captain.

He was crowned king.

I am not feeling very well.

In these sentences the words in bold are the Complements. The incomplete verb and the complement together form the Predicate.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll