නිපාත වර්ගීකරණය - 181

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nipatha Wargeekaranaya - නිපාත වර්ගීකරණය - Classification of Prepositions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Prepositions may be divided into three classes :—

(1) Prepositions which denote Place.

Such are About, above, among, at, before, behind, beside, between, by, down, from, in, into, near, on, through, to, under, up.

We live quite near the post office.

Don’t walk under that tree.

… …. ….

 (2) Prepositions which denote Time.

Such are After, before, by, during, since, till, until.

I must finish this work by five (o’clock).

During the holidays I revise my algebra.

… …. ….

(3) Prepositions which denote a Doer (or Agent), some Cause, Purpose or Reason.

Such are: About, by, for, through.

What is this switch for?

By whom did you send the message?

He failed through carelessness.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll