“මස්ට්” යන ක්‍රියා පදය - 153

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

“Must” Yana Kriyapadaya - “මස්ට්” යන ක්‍රියාපදය - The Verb "Must" 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. The Verb Must has no change of form for tense, number or person. It denotes necessity or duty.

You must be quick or you will be late.

Why must I take this medicine?

2. For the past tense had to is used instead of must.

We do not say: He was late because he must call at the post-office.

We say: He was late because he had to call at the post-office.

3. Must is also used when we wish to express certainty or that something has happened or been done.

This must be the right road.

It must be half past ten now.

They must be home by now.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll