ඉන් සහ ඉන්ටූ - 195

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

In Saha Into - ඉන් සහ ඉන්ටූ - In and Into. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

In refers to rest or motion inside something.

I have no money in my pocket.

There are many Indian doctors in England.

Into refers to movement.

Put this letter into your pocket.

I hope you won’t get into any difficulty.

(You will hear people say such things as: "Put some sugar in your tea"; but it is better to say into.)

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll