ලිපිය - III - 368

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ලිපිය - III - Letter - III

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

C/o Dr. D. V. J. Harishchandra,
Mihiripanna Thalpe,
Galle.
November 2nd, 1999.

Dear Kali,

    You have not been to school for some days. I hope that nothing is the matter with you. We have missed you at cricket practice, as you are the best bowler we have.

    The day after tomorrow we have to play against the Maharaja’s College, as you know. We cannot do without you on that day. Please send a note by the servant who brings you this letter, and let me know that you will be ready to join us.

Yours sincerely,
Pradeep Sanjaya.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll