තිත් අල්ප විරාමය (තිත් කොමාව) - 218

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Thith Alpa Wiramaya - තිත් අල්ප විරාමය - Semicolon. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Semicolon is used to denote a longer pause than a comma signifies. Sometimes it marks emphasis.

Do not say I; say we.

Personal liberty; liberty of movement; liberty of religious belief; liberty to express your opinion, liberty of association: these are things no one may take from you.

# The Semicolon is frequently used in enumeration of particulars.

He worked hard; he was always truthful; he was never absent from duty; he always behaved as a gentleman should.

# In general, the Semicolon is used to separate longer groups of words which forms parts of a paragraph.

In whatever land you be, wherever a man is fighting for right, for justice, for truth, there is your brother; wherever a man suffers through the oppression of error, of injustice, of tyranny, there is your brother.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll