ක්‍රියා විශේෂණ - 162

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Kriya Wisheshana - ක්‍රියා විශේෂණ - Adverbs. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Adverbs are words which modify or give particular meanings to other words, except nouns. These words (Adverbs) may modify or give particular meanings to:

1. Verbs, as:

It is continually raining.

I will come soon.

Perhaps I may do so.

2. Adjectives, as:

It is exceedingly kind of you.

This is quite enough, thanks!

It (/ She) is very hot.

3. Other Adverbs, as:

He talks too loudly.

1 know that only too well (= to my regret).

He works very carelessly.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll