සමාස වාක්‍ය විශ්ලේෂණය - 319

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasa Vakya Vibhagaya - සමාස වාක්‍ය විභාගය - Analysis of the Compound Sentence.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

A Compound Sentence consists of two or more sentences, simple or complex, joined by a conjunction.

1. I He settled back in the easy chair before the fire and began to think.

2. I He had a very large farm and grew on it many kinds of fruit and vegetables.

In analysing these sentences follow the rules given for analysis of the Simple Sentence.

Subject 
1. (a) He
(b) He

2. (a) He
(b) He

No Adjuncts to the Subject

Predicate
1. (a) settled
(b) began

2. (a) had
(b) grew

Object
1. (a) ––– 
(b) to think

2. (a) farm
(b) fruit and vegetables

Adjuncts to Object 
1. (a) ––– 
(b) –––

2. (a) a very large
(b) many kinds of

No Complement

Extension 
1. (a) back in the easy chair before the fire 
(b) –––

2. (a) ––– 
(b) on it

Connective (Conjunction)
1. (a) –––
(b) and

2. (a) ––– 
(b) and

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll