සමාස පද මත විභාගයක් - 254

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Samasa Matha Wibhagayak - සමාස මත විභාගයක් - A Test on Compound Words.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# Make sentences showing the use of these compounds.

Finger-tips
Ginger-beer
Highlands
Holdall (Carryall)
Ice-cream
Income
Keepsake
Newspaper
Shoe-Lace
Sundown
Ticket-collector
Wardrobe

# Name the parts of speech in the following Compound words, and say what part of speech each compound is.

Nobody; bystander; henceforth; uprising; overwork; therefore; welcome; left-handed; evergreen; understand; well-contested; notwithstanding.

# Make sentences containing the above compound words.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll