"කැන්" සහ "කුඩ්" යන ක්‍රියා පද - 152

"අධ්‍යාපනය" යාවජීව මෙන් ම,
යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි.
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

"Can" Saha "Could" Yana Kriyapada - "කැන්" සහ "කුඩ්" යන ක්‍රියාපද - The Verbs Can & Could. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Can and Could express power or ability.

He can lift two hundred pounds.

I can’t tell you anything about that matter.

You could if you only would (= If you were willing).

2. Could is often used as a polite form.

Could you please tell me where Prof. Nalin De Silva is living now?

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ! | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll