"කැන්" සහ "කුඩ්" යන ක්‍රියා පද - 152

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

"Can" Saha "Could" Yana Kriyapada - "කැන්" සහ "කුඩ්" යන ක්‍රියාපද - The Verbs Can & Could. 

මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත! 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. Can and Could express power or ability.

He can lift two hundred pounds.

I can’t tell you anything about that matter.

You could if you only would (= If you were willing).

2. Could is often used as a polite form.

Could you please tell me where Prof. Nalin De Silva is living now?

Could.

"3. Past Ten of Can - Auxiliary Verb.

4. Used to express possibility:

That could never be true.

5. Used to express conditional possibility or ability: 

You could do it if you tried.

6. Used in making polite requests: 

Could you open the door for me, please?

7. Used in asking for permission: 

Could I borrow your pen?

8. Used in offering suggestions or advice: 

You could ask for more information."

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll