කුඩ් හැව් - 355

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

කුඩ් හෑව් - Could Have.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Could Have + Past Participle (V3).

"1. Used to show that something is or might be possible:

Don't worry - they could have just forgotten to call.

2. Used to show that you are annoyed that somebody did not do something:

They could have let me know they were going to be late!

# (Spoken) Used to say that you need or would like to have something:

Her hair could have done with a wash.

3. Used to indicate that something was a possibility in the past, although it did not actually happen.

He could have made a fortune as a lawyer.
He did not regret saying what he did but felt that he could have expressed it differently.
Somebody could have been killed.
I could have warned you if I had known where you were.
He could have escaped, but he chose to stand and fight.

4. Emphasizing Your Feelings: (Spoken) Used to emphasize how happy, angry etc. you are by saying how you want to express your feelings.

I was so angry I could have killed her.
I was so relieved I could have kissed them all.

[Could = Sometimes he irritates me so much I could scream.]

5. Emphasizing Your Feelings: Especially when you are annoyed because they have not done it. 

Idiot! You could have told me!
He could have written.

[Could = We've come to see you, so you could at least stand and greet us properly.]

# You use why couldn't in questions to express your surprise or annoyance that someone has not done something.

Why couldn't she have said something?"

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll