පිළිතුරු ලිපිය - III - 369

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

පිළිතුරු ලිපිය - III - Reply Letter - III

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Railway Hospital,
Dumriyanagaraya,
November 3rd, 1999.

Dear Pradeep,

    Thank you for your letter. I am sorry to say that I am laid up with influenza. Burn this note as soon as you have read it, for fear of infection. My father and brother are all down with this wretched illness. It makes us very weak. I can hardly hold the pencil, and my head throbs with pain like a heavy machine. So I am afraid it will be many days before I can do anything with a cricket-ball.

    Very sorry, and good luck to you and the team.

Yours,
Kalinga Adikari.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll