එක්ව නැඟිටිමු - 429

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

එක්ව නැඟෙමු! - Rise Together!

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

I am a Hindu by birth, and I mean no disrespect to any other religion when I say that I would not change my faith for all the possessions of this world or of any other. But I should be a false Hindu, and I should deserve less to be called a Brahman, if I desired that Hindus or Brahmans should have any unfair advantage as such over Mahomedans, Christians, or any other community in India. How ennobling it is even to think of that high ideal of patriotism where Hindus, Mahomedans, Parsis and Christians, stand shoulder to shoulder as brothers and work for the common good of all. I invite my brethren to respond to this higher call, and to feel that we cannot in separation build up a material life worth having, but that we must rise or fall together.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll