නොනිමි මතකය - 396

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

සදානුස්මරණීය අත්දැකීම - Commemorated Experience.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    The low trumpeting sound and stamping of our elephants gave notice that the tiger’s den was near. A vaulted ruin was before us; there was a rustling among the bushes. De Ruyter said: ‘Be steady, my lads! and a tiger, the first I had ever faced, finding his way blocked, charged us. We fired together, I know not with what effect; for both our elephants turned and ran away with wild fear. My mahout threw himself off, and a branch of a tree struck me off. I heard a tremendous war-whoop, and fire was kept up on all sides. De Ruyter’s elephant fell into a disused well, but with his usual self-possession, he managed to get out.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll