දික් ඉර (දිගු ඉර) - 222

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Dik Ira - දික් ඉර - Dash. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Dash is a longer line than a hyphen. It is used when a repetition or explanation or qualification of a previous statement is made.

I can do no more to comfort you than to tell you that he died as he lived, a brave, true man — the best of comrades and staunchest of friends.

The dash is also used to indicate a break in thought, or to introduce some important words.

Have you read — but, what I am most interested about, is your sister with you, and is she well and happy?
Remember what Simonides said — that he was never sorry that he had held his tongue, but often that he had spoken.

Sometimes dashes are used instead of brackets.

My friend — the one I told you about yesterday — will be here tomorrow.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll