අනන්‍ය සම්භවික නෙක වදන් - 231

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Ananya Sambhawika Neka Wadan - අනන්‍ය සම්භවික නෙක වදන් - Different Words from The Same Origin. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!} 

Some different words are from the same origin, such as:

An and One.

Bilge and Bulge.

Black and Bleak.

Inch and Ounce.

Card and Chart.

Mode and Mood.

Peck and Pick.

Pause and Pose.

… …. ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll