දෙවිදිහක දෙදෙනෙක් - 382

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

දෙවිධියක කොල්ලෝ - Two Kinds of Boys.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

(James finds Laurence lying on the grass.)

James.—What, Laurie! Lying here? Are you asleep? 

Laurence.—Not quite.

J.—Are you awake?

L.—Not quite.

J.—What are you doing there?

L.—Nothing.

J.—What are you thinking about?

L.—Nothing.

J.—Why are you lying here?

L.—I don’t know. I suppose it’s because I can’t find anybody to play with me; will you do so?

J.—No; I can’t; I’m busy.

L.—Busy! You are always busy. I shouldn’t like to be you, to have so much to do.

J.—And I shouldn’t like to be you, to have nothing to do.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll