බ්ෆෝ(ර්) සහ ෆො(ර්) - 191

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Before Saha For - බ්ෆෝ(ර්) සහ ෆො(ර්) - Before and For. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

It is Sunday today. We shall' know before Wednesday. (On Monday or Tuesday.)

He will be here before long. (Soon).

We are not going for ten minutes yet. (Until ten minutes have passed.)

I have been here for weeks.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll