ප්‍රත්‍ය - 239

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nama Prathya - නාම ප්‍රත්‍ය - Noun Suffixes. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Suffixes denoting a Doer or a Person concerned with something.

1. English Suffixes.

Ar, ard, eer, er, monger, or, ster wright, yer.

Liar
Drunkard
Auctioneer
Cricketer
Scandal-Monger
Fishmonger
Sailor
Spinster
Playwright
Lawyer

2. Of French Origin (generally going back to Latin).

Ain, ee, en, eon, er, eur, ian, ice, ier, our, on, oon.

Captain
Refugee
Warden
Surgeon
Butler
Amateur
Guard
Apprentice
Financier
Saviour
Companion
Buffoon

3. Of Latin Origin.

An, ant, al, ary, ate, ian, ion, ist, or.

Mohammedan
Assistant
Corporal
Secretary
Candidate
Historian
Champion
Dentist
Visitor

4. Of Greek Origin.

Ac, ad, crat, et, etc, ist, phile, later.

Maniac
Naiad
Democrat
Poet
Athlete
Antagonist
Anglophile
Idolater

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll