චරිතාපදාන - 496

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

චරිත කතා - The Biography.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Write short accounts or character sketches of the following subjects: —

1. The Lord Buddha.

2. The Emperor Ravana / Rawana.

3. A great woman.

4. One of my friends.

5. Pundit Amaradeva.

6. The postman.

7. A fisherman.

8. A Sinhalese Hero.

9. My grandfather.

10. Some famous inventor.

11. A good servant.

12. Our doctor.

13. Your own (Biography / Curriculum Vitae / CV).
 
14. ... .... ...

15. ... .... ...

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll