හිත, අහිත, හා බිල්ල - 464

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අහිත, හොඳහිත, සහ බිලි පූජාව - Ill will, Goodwill, and Sacrifice.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

One Abdulla crossing flooded river in ferry boat. Great storm; passengers terrified. Angel appears with scroll bearing Abdulla’s name. Passengers declare Heaven is angry with him. Set him adrift in small boat. He reaches shore, but the ferryboat had disappeared.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll