වාක්‍ය සමාස - 324

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Wakya Samasa - වාක්‍ය සමාස - Combination of Sentences.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

(Synthesis)

Any composition, whether it is a letter, a story or a whole book, is built up of sentences. These sentences are of very different length. They may be of one word only, as when we ask: What? or Where? or any similar question which is really a contracted sentence.

What? generally means what did you say? 
Where? may mean Where is it? or Where did it happen?

Sentences may be of two or three or four words, as:—

He smokes. 
I like mangoes. 
They are at school.

And they may be so long that you have to read them several times before you understand them. In all good writing you have a mixture of short and long sentences. We do not often find a long piece of prose written in only short sentences.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll