ජවන මකරා - 398

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

ජවන මකරුන් - Swift Dragons.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    It is a fine thing to see an express train far down the line, coming towards you like a swift dragon! The smoke trails back flat over the great boiler. The engine grows bigger and bigger; then it bursts through the station with a tremendous roar. It is huge, a green and black monster of metal, and the station shakes as though there were an earthquake, and there is such a rush of wind that you feel you are going to be blown off your feet. The coaches and the restaurant car and the mail wagon rush by, and in a minute the train is a mile away, getting smaller and smaller in the distance.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll