අස්ත්‍යාර්ථක, නස්ත්‍යාර්ථක හා ප්‍රශ්නාර්ථක - 264

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Asthyarthaka, Nasthyarthaka Saha Prashnarthaka - අස්ත්‍යාර්ථක, නස්ත්‍යාර්ථක සහ ප්‍රශ්නාර්ථක - Affirmative, Negative and Interrogative Sentences.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}
Notice the following sentences:—

I sleep.

I slept.

I do not (don’t) sleep.

I did not (didn't) sleep.

Do I sleep?

Did I sleep?

Do I not sleep?

Did I not sleep?

Don’t I sleep?

Didn’t I sleep?

I shall / will sleep.

They will sleep.

I shall not (shan’t) / will not (won’t) sleep. 

They will not (won’t) sleep.

Shall / Will I sleep?

Will they sleep?

Shall / Will I not sleep?

Will they not sleep?

Shan’t / Won’t I sleep?

Won’t they sleep?

 
In the sentences above you will notice several things which have to be carefully learnt in order that you may be able to take part in English conversation.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll