ආෆ්ට(ර්) සහ ඉන් - 187

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

After Saha In - ආෆ්ට(ර්) සහ ඉන් - After and In. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Notice carefully the difference between the following Prepositions (187 - 196).

After and In

# After means at the close of; it refers to either past or future.

We left after a month’s stay.

He is going after some days.

# In refers to the future. It means before a certain time is over, or at the close of.

In a few years there will be many changes.

I’m coming in a minute.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll