නුසුදුසු අදහසක් - 391

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

නරක සැලැස්මක් - A Bad Plan.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    I saw your son whipping, kicking, and knocking that good little pony about shamefully, because he would not leap a gate that was too high for him. The pony behaved well, Sir; but at last he just threw up his heels and tipped the young gentleman into the thorn hedge. He wanted me to help him out; but I did not feel inclined to do so. There are no bones broken, Sir; he has only got a few scratches, I love horses, and it makes me angry to see them badly used. It is a bad plan to annoy an animal till he uses his heels.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll