නිපාතයන්ගේ බලගැන්වීම - 184

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Nipathayange Balaganweema - නිපාතයන්ගේ බලගැන්වීම - Governing of Prepositions. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

# Prepositions frequently govern verbal nouns.

Examples.

He has changed beyond our knowing.

I did not hear of your being here.

It can be had for the asking.

Many a life is saved by consulting a doctor in good time.

Besides knowing Hindi, he speaks Sinhala well.

# Prepositions may also govern whole clauses.

Examples.

Your success depends on how you work.

After you have had your breakfast I will show you something interesting.

# Prepositions may also govern adverbs.

From here to there is less than a mile.

Until when may we stay?

From now till next week you must stay in bed.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll