ඓතිහාසික යහළුවා - සුනඛයා - 413

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

කුක්කුර (බල්ලා) - The Dog.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The dog is not of mountain breed;
Its motions, too, are wild and shy;
With something, as the shepherd thinks,
Unusual in its cry.

Nor is there anyone in sight 
All round, in hollow or on height;
Nor shout nor whistle strikes his ear;
What is the creature doing here?

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll