දෙතිත - 219

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Dethitha - දෙතිත - Colon. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!] 
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

The Colon is used to separate two parts of a sentence, when the first part is complete in itself, and the second part adds some statement relative to the first part in meaning.

You work ten or twelve hours a day: How can you find time to educate yourselves?

There are two worlds : The world we can measure with the line and rule, and the world we feel with our hearts and imagination.

# The Colon is now frequently used to introduce a quotation.

He looked at me, and remained silent, and then said in a low, husky voice: ‘My little daughter died last night. ’

# Sometimes a dash is written after a colon.

The three fountains of learning are :— Seeing much, suffering much, studying much.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll