ප්‍රධාන කර්මය හා අප්‍රධාන කර්මය හඳුනාගන්න - 306

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Pradhana Karmaya Ha Apradhana Karmaya Handunaganna - ප්‍රධාන කර්මය හා අප්‍රධාන කර්මය හඳුනාගන්න - Distinguish the Direct and Indirect Object. 

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

Mention the objects in the following sentences, and say which is Direct and which is Indirect:—

1. I am just going to give him notice to leave.

2. He gave me twenty rupees to spend as I like.

3. Please pass me a piece of cake.

4. The postman brought us no letters for a week.

5. Won’t you give the poor fellow some of your old clothes?

6. Falling into the pond taught me a good lesson.

7. You should never tell anyone a lie.

8. Let me know what you decide.

9. Send him a reply-paid wire (= telegram).

10. Can you let me have his address, please?

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll