අල්පාර්ථ ප්‍රත්‍ය - 242

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Alpartha Prathya - අල්පාර්ථ ප්‍රත්‍ය - Diminutive Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. English.

En, ing, kin, le, let, ling, ock, ie.


Maiden

Farthing

Lambkin

Handle

Streamlet

Darling

Hillock

Doggie


2. French.

El, et, ette, oon. 


Parcel 

Blanket

Cigarette

Macaroon


3. Latin.

Acle, icle, gle, ule. 


Miracle 

Article

Angle

Capsule

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll