අල්පාර්ථ ප්‍රත්‍ය - 242

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

Alpartha Prathya - අල්පාර්ථ ප්‍රත්‍ය - Diminutive Suffixes.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

1. English.

En, ing, kin, le, let, ling, ock, ie.


Maiden

Farthing

Lambkin

Handle

Streamlet

Darling

Hillock

Doggie


2. French.

El, et, ette, oon. 


Parcel 

Blanket

Cigarette

Macaroon


3. Latin.

Acle, icle, gle, ule. 


Miracle 

Article

Angle

Capsule

අපිව Subscribe කරන්න!

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll