ආසයි මට අදහන්නට - 400

"අධ්‍යාපනය යාවජීව මෙන් ම යාවනිබ්බාන ක්‍රියාවලියකි!"
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤

අපූරු මතකය - Unbelievable Memory.

[මෙම පාඩම පසුව සිංහලට පරිවර්තනය කර, පළ කරනු ඇත!]
{This Lesson would be translated into Sinhalese & published later!}

    Sir Rash Behari Ghosh had a wonderful memory. They say that, if you confronted him with any witness whom he had cross-examined, it might be twenty years before, in a minute or two he "would tell you the man’s name, the name of his native village, the case he appeared in, on what side, and what questions in cross-examination he himself had put to him. Incredible? Truth-speaking men have told me it verily was so. I believed them.

ingreesi.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.

An AnglomaniA IngreesI and *A Bona Fide CreatioN

෴ රාවණ යක්ඛ | මහා රාවණෝපහාර රාවණ පඬුර! ෴

Auto Scroll Stop Scroll